Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Anna Horáková

IČO: 17998964

se sídlem: Štěpařská 1131/12, 152 00 Praha, Česká republika

Jsem evidována v Živnostenském rejstříku

kontaktní údaje:

email: nebifluj@gmail.com

tel: +420 773 998 408

www.nebifluj.cz

(dále jen „prodávající“)

 1.  

Základní ustanovení

 • Kupující je každý návštěvník internetové obchodu umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.nebifluj.cz (dále jen „e-shop“ nebo „internetový obchod“), bez ohledu na to, zda jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále také jako „kupující“).

 • Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).

 • Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím a smlouvě o poskytování služeb v případě poskytování lektorských služeb, které jsou dále specifikovány v čl. III a IV těchto obchodních podmínek, (společně také jen „smlouva“).

 • Vztahy mezi stranami smlouvy se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

 • Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

 • Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 • Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru. Samotná nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 OZ a prodávající není povinen kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

 • V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 • Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 • Prodávající aktuálně nabízí zejména následující zboží a služby:

  1. E-book

  2. Lektorské služby online

(dále také jen „služby“)

 • Kupující není oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z uzavřené smlouvy na třetí osobu bez souhlasu prodávajícího.

III.

Lektorské služby

 • Pro účely poskytování této služby se prodávajícím myslí poskytovatel lektorské služby a kupujícím objednatel této lektorské služby.

 • Lektorské služby v podobě individuální konzultace on-line (dále jen „lektorské služby“) jsou poskytovány ve formě individualizované on-line konzultace, která probíhá přes online platformu dle domluvy kupujícího a prodávajícího (nejčastěji Messenger, WhatsApp, MS Teams apod.).

 • Lektorské služby budou poskytovány prodávajícím ve sjednaném rozsahu dle domluvy s kupujícím. Termín (datum a čas) jednotlivých konzultací bude určen po vzájemné dohodě stran.

 • Lektorské služby lze využít jen ve smluvených termínech. Pokud nejsou lektorské služby využity v domluveném termínu z důvodu překážek na straně kupujícího, plnění poskytnuté prodávajícím se nevrací. Balíček předplacených lekcí je třeba vyčerpat nejpozději do 2 měsíců od jeho zakoupení.

 • Prodávající negarantuje v případě absolvování všech nebo některých lekcí dosažení jakékoliv úrovně znalosti cizího jazyka, negarantuje ani, že kupující po absolvování všech nebo některých lekcí úspěšně vykoná jakékoliv testy či zkoušky z cizího jazyka. Strany ujednávají vyloučení jakékoliv odpovědnosti prodávajícího za dosažení jakékoliv úrovně znalosti a schopnosti využít vyučovaného cizího jazyka. Kupující uzavřením smlouvy stvrzuje své srozumění s tím, je výlučně jeho odpovědností, jak s poskytnutými službami naloží a nese sám svou vlastní odpovědnost za schopnost ovládnout vyučovaný cizí jazyk.

 • V případě zásahu vyšší moci a nemožnosti prodávajícího poskytnout lektorskou službu elektronicky prostřednictvím internetu, není prodávající povinen poskytnout náhradní způsob výuky. Pro tyto účely se za zásah vyšší moci považuje jakákoliv mimořádná a neodvratitelná okolnost, která znemožňuje uskutečnění výuky nezávisle na vůli prodávajícího a kterou nemůže prodávající jakýmkoliv způsobem ovlivnit, tj. zejména, nikoliv však výlučně, živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, výskyt pandemie, uložení plošného zákazu státními orgány nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

 • Prodávající při realizaci lektorské služby nenese odpovědnost za služby třetích osob.

 • Kupující není oprávněný uplatňovat vůči prodávajícímu jakoukoli materiální škodu vzniklou nikoliv úmyslným jednáním prodávajícím.

IV.

Uzavření smlouvy o poskytování lektorských služeb

 • Na e-shopu lze také objednat služby v podobě lektorských služeb, které jsou popsány v čl. III těchto obchodních podmínek.

 • Kupující v případě zájmu o lektorskou službu vyplní na e-shopu nezávaznou objednávku na základě, které je následně prodávajícím odeslána nabídka balíčku lektorských služeb na e-mailovou adresu kupujícího, kterou zanechal kupující ve formuláři nezávazné objednávky. Kupující odesláním nezávazné objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Smlouva mezi stranami je uzavřena odsouhlasením nabídky prodávajícího kupujícím.

 • V případě, že jsou naplněny kapacity prodávajícího je zájemce (kupující) zařazen na čekací list a prodávající jej bude kontaktovat v případě, kdy mu lektorská služba, o kterou projevil zájem bude moct být poskytnuta, nejpozději do 6 měsíců. Po uvedené lhůtě bude kupující ze seznamu vymazán, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. V případě zájmu o službu kupující může odeslat opětovně nezávazný formulář s poptávkou lektorské služby.

 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout jakéhokoliv účastníka, a to z důvodu nevhodnosti, neúčelnosti nebo bez uvedení důvodu.

 • Kupující má právo omluvit se z omluvitelných důvodů z domluveného termínu v rámci zakoupeného balíčku lektorských služeb, nejpozději však 24 hodin před začátkem nejblíže domluveného termínu s tím, že prodávající je povinen zajistit náhradní termín v co možná nejbližším možném termínu. Pokud tak kupující do 24 hodin před začátkem výuky neučiní, propadá mu daný termín lektorské služby bez náhrady.

 • V případě, že prodávající se nedostaví na daný termín smluvené lektorské služby, a absence prodávajícího či nemožnost poskytnout službu nebyla oznámena 24 hodin před konáním nebližšího smluveného termínu lektorské služby kupujícímu, má kupující právo na náhradní lekci zdarma.

V.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 • Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 • Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, o které má zájem, požadované množství, způsob platby a doručení.

 • Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Odeslání objednávky je považováno za závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 • Prodávající se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s těmito obchodními podmínkami. Prodávající potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího.

 • Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího a zásady zpracování osobních údajů. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

 • Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

VI.

Platební podmínky a dodání zboží

 • Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu na webových stránkách prodávajícího, v návrhu objednávky, potvrzení objednávky a samozřejmě ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky, či smlouvě se uplatní cena uvedená v potvrzení objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě.

 • Po uzavření smlouvy je kupujícímu ze strany prodávajícího zaslána zálohová faktura se splatností nejméně 7 dnů, pokud se strany nedohodnou jinak (dále jen „Zálohová faktura“). Zálohovou fakturu lze uhradit bankovním převodem. Závazek uhrazení kupní ceny je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Informace pro provedení platby budou zaslány v rámci potvrzení objednávky.

 • Společně s cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, které se odvíjí od zvoleného způsobu odběru a aktuálního ceníku přepravce. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Zálohové faktury a bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

 • Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce případně elektronicky pokud to povaha zboží umožňuje.

 • Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

 • Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 • Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VII.

Odstoupení od smlouvy

 • Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží specifikovaných v těchto obchodních podmínkách,

 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží specifikovaných v těchto obchodních podmínkách, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

 • ode dne převzetí první dodávky zboží specifikovaných v těchto obchodních podmínkách, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 • Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy zejména pokud:

 • poskytnuté služby byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

 • byla dodána zvuková nebo obrazová nahrávka nebo počítačový program, pokud kupující porušil jejich původní obal,

 • jde o dodávku novin, periodik nebo časopisů,

 • byl dodán digitální obsah, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy – využít k tomu může vzorový formulář, který nalezne na konci těchto obchodních podmínek, případně zaslat odstoupení na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v úvodu těchto obchodních podmínek, případně jakkoliv jinak prokazatelně kontaktovat prodávajícího.

 • Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti spotřebitele, je kupující oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 • Prodávající se orientuje na trhu a dostatečně se zásobí, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy a kupující s tímto postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.

 • Prodejce má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu a kupující s tímto postupem pro takové případy tímto souhlasí.

 • Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, resp. s takovým kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud kupující v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

 • Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

VIII.

Práva z vadného plnění

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, tj. zejména, že zboží má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost, která byla deklarována prodávajícím. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 • Reklamace lze vyřídit následovně:

  1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

  2. nebo bezplatné odstranění vady opravou,

  3. nebo přiměřenou slevu z kupní ceny,

  4. případně vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 • Kupující má právo uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,

 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

 • při větším počtu vad zboží.

 • Místem uplatnění reklamace je email prodávajícího, adresa sídla prodávajícího nebo jiný prokazatelný způsob. Prodávající je povinen přijmout reklamaci také v kterékoli provozovně, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 • Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bezodkladně, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 • Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. Po vyřízení reklamace do 30 dnů od uplatnění obdrží kupující prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení – reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace.

 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí lhůty k uplatnění reklamace.

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX.

Doručování

 • Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 • Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

X.

Licenční podmínky

 • Obsah zboží je chráněn platnými právními předpisy ochrany duševního vlastnictví, zejména autorským právem. Bez písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněný půjčovat, kopírovat, dále zpracovávat, upravovat, rozšiřovat a komerčně využívat, nebo využívat k veřejným prezentacím, dále prodávat třetím osobám ani jiným způsobem šířit obsah zboží (zejména e-booku či kurzu) nebo jeho část.

 • Kupujícímu je zakázáno pořizovat jakékoliv obrazové nebo zvukové záznamy z průběhu lektorské služby nebo poskytování jiného zboží, pokud to jeho povaha umožňuje.

 • Kupující obdrží v rámci poskytnutí lektorské služby školicí materiály, které je oprávněný používat pro vlastní potřebu nekomerčním způsobem. Je zakázáno, jakkoliv šířit či zpřístupňovat školicí materiály v původní či v upravené podobě jakýmkoliv způsobem třetím osobám.

 • V případě porušení povinnosti plynoucí z čl. IX těchto VOP má prodávající právo po kupujícím uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty a odstoupit od smlouvy. Výše smluvní pokuty je stanovena na 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Smluvní pokutu, na kterou vznikne prodávajícímu nárok je kupující povinen uhradit do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty.

 • Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

XI.

Mimosoudní řešení sporů

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 • Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodejce poprvé.

XII.

Zpracování osobních údajů

 • Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vás prodávající musí informovat, jak vaše osobní údaje zpracovává. Více se dočtete v zásadách zpracování osobních údajů dostupných na webu prodávajícího.

 • Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Tyto údaje budou používány pro vzájemnou komunikaci, případně pro účely naplnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Pokud k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudou jiným způsobem než za účelem poskytování služeb a dodání zboží používány, vyjma e-mailové adresy, na kterou vám prodávající může zasílat obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

XIII.

Závěrečná ustanovení

 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 • Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 • Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 • Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

 • V případě vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci. Pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 • Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 10. 2023.

Formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Anna Horáková

IČO: 17998964

se sídlem: Štěpařská 1131/12, 152 00 Praha, Česká republika

email: nebifluj@gmail.com

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy

– O nákupu tohoto zboží: ………………………………………………………………………………

– Datum objednání / datum obdržení: …………………………………………………………….

– Jméno a příjmení spotřebitele: ……………………………………………………………………

– Adresa spotřebitele: ………………………………………………………………………………….

– Podpis spotřebitele (pouze nám neposíláte mailem): ……………………………………….

– Datum: ………………………………………